Workshop “Hiểu và ứng dụng Platform vào các doanh nghiệp khởi nghiệp”