LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO – KHÓA 2 NĂM 2016 VÀ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO KHỞI NGHIỆP DNES – KHÓA 3 NĂM 2017